Former Leadership
Presidents
Yin Fengxiang 1960.01 — 1961.01
Li Chen 1961.01 — 1964.08
Zhu Zhaoxue 1964.08 — 1965.05
Xu Wei 1980.05 — 1983.06
Fan Gongxiu 1983.06 — 1986.10
Wang Hu 1986.10 — 1992.05
Cai Shaofu 1992.05 — 1996.09
Zuo Tieyong 1996.09 — 2004.06
Fan Boyuan 2004.06 — 2010.05
Guo Guangsheng 2010.05 — 2015.04
Liu Gonghui 2015.06 — 2021.01
Nie Zuoren 2021.01 — the present
Secretary of CPC BJUT Committee
Li Chen 1961.01 — 1964.08
Song Shuo 1964.08 — 1969.10
Qin Chuan 1973.10 — 1978.01
Zhang Qingji 1978.01 — 1980.08
Xu Wei 1980.08 — 1985.01
Guo Deyuan 1985.01 — 1988.12
Zhou Xuancheng 1988.12 — 1996.10
Cai Shaofu 1996.10 — 1998.07
Sun Chongzheng 1998.07 — 2007.09
Wang Shoufa 2007.09 — 2013.04
Zheng Jichun 2013.04 — 2017.05
Xie Hui 2017.05 — 2022.03
Jiang Zeting 2022.03 — the present